Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,
w dniu 25 maja 2018 r. rozpoczęło stosowanie rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych („RODO”), na podstawie którego zostały zmienione zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. W związku z tym, HMS HOLDINGS sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych odbieranych i przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy (przede wszystkim dane osób współpracujących przy realizacji umowy, ich adresów e-mail, numerów telefonu i innych) jest HMS HOLDINGS sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000693469, REGON 368208155, NIP: 8961568289. Może się Pan/Pani skontaktować z nami również pod adresem e-mail: office@hmsholdings.pl
2. Państwa dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa lub od podmiotu, z którym zawarliśmy umowę.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także spełnienia przez nas obowiązków prawnych, m.in. wystawienia i przesłania faktury za wykonane usługi (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane będą mogły być również przetwarzane w celu dochodzenia, obrony roszczeń jako uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Podanie danych jest wymogiem umownym. Niepodanie danych uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu wykonania umowy.
5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne i organizacyjne (np. kurierom, dostawcom usług IT, etc.);
b) dostawcom usług prawnych i doradczych (np. zewnętrznej kancelarii prawnej).
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim przypadku dbamy o poufność przekazywanych danych oraz o to, aby przekazywać wyłącznie dane niezbędne do realizacji zadań związanych z wykonaniem umowy oraz w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia/obrony roszczeń.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).